2015

Special Issue on Fashion and Luxury Management

Table of Contents

Articles

Silvio M. Brondoni, Elisa Arrigo
PDF
1-8
Elisa Arrigo
PDF
9-23
Giovanna Furlanetto
PDF
24-30
Lorenzo Braccialini
PDF
31-39
Emilio Paschetto
PDF
40-47
Luca Rossetti
PDF
48-51
Enrico Baldin
PDF
52-55